Podmínky služby

Provozovatel:

Společnosť: Domáce sladkosti s. r. o.
Adresa: Javorová 3120/58, 934 01 Levice

Zapsaná: Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 48479/N

IČO: 52451895
DIČ: 2121026446

Tyto obchodní podmínky upravují vztah, práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatel) na straně jedné a kupujícím (zákazník) na straně druhé. Zboží je označení produktů na této stránce, určených k prodeji a následné koupi.

Objednávání

Postup při objednávání Zboží na této webstránce:

Zákazník vloží jím vybrané Zboží do košíku. Po vyplnění identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a platby, bude obeznámen s konečnou cenou za nákup Zboží. Ta zahrnuje cenu za vybrané Zboží umístěné v košíku a cenu za dopravu. Před odesláním objednávky má zákazník možnost objednávku zkontrolovat a měnit, například zejména měnit obsah košíku či měnit jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, způsobu a adresy dodání zboží, způsoby platby a fakturační údaje. Odesláním objednávky zákazník akceptuje naši nabídku na zboží vložené do košíku, souhlasí s těmito VOP a činí neodvolatelnou nabídku na uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“). Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č.j. 108/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky je na zákazníkem uveden e-mail automaticky odeslána zálohová faktura k úhradě. Tímto se považuje objednávka ze strany kupujícího jako závazná.

Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit písemně oznámením na e-mail uvedený v kontaktu této web stránky, a to jedině před jeho úhradou.

Platba

Platbu kupující uskuteční na základě zálohové faktury odeslané na e-mail kupujícího a to převodním příkazem na účet prodávajícího, dobírkou nebo prostřednictvím platební brány (úhrada kartou).

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č.. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči (např. e-knihy, software apod.). V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení běží okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

Záruční doba a reklamace

Na naše produkty poskytujeme garanci vrácení peněz na 14 dní. Pokud nebudete během tohoto období s našimi publikacemi spokojeni, napište nám e-mail a my Vám vrátíme peníze. A to i bez uvedení důvodu z Vaší strany.

Záruční doba na zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutno oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu mail@kidsgohealthy.eu. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte e-mailem na mail. @kidsgohealthy.eu. Reklamované zboží zašlete prosím na adresu: isklad 170098, co dokáže maminka s. r. o.., Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme vám poslali emailem a který zároveň slouží jako záruční list.
Reklamované zboží můžete předat i osobně na adrese isklad 170098, což dokáže máma. r. o., Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava s tím, že na místě nemůžete přímo požadovat vyřízení reklamace.
Po obdržení reklamovaného zboží vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na rychlém vyřešení reklamace.
Při identifikaci vady reklamovaného zboží postupujeme podle zákonných ustanovení Občanského zákoníku (§ 622 a 623). Odstranitelné vady jsme povinni odstranit bez zbytečného odkladu nebo na Vaši žádost zrealizovat výměnu zboží. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, máte právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy.
V případě uznání reklamace Vám dle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží), nebo máte právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě Vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijattí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů podle § 33 až 36 a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a rovněž i příslušnými normami Evropské unie, zejména podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v platnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kompletní informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje naleznete na podstránce Ochrana Osobních Údajů.

Závěrečná ustanovení

Kupující si je vědom autorských práv k zakoupeným produktům. Jakékoliv kopírování a poskytnutí zakoupených produktů třetí straně je trestné ve smyslu platných zákonů. Kupující prohlašuje, že před odesláním objednávky se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky byly zformulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku, telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.